ПРАВИЛНИК за формата, содржината и начинот на водење на Регистер на единствена евиденција на прекршоците, изречените прекршочни санкции и донесените одлуки и Регистер на издадени пекрчошни платни налози и начинот на пристап до информациите од Регистрите (Службен весник на РМ бр.225/2015)

ZHV85.pdf