ПРАВИЛНИК за формата и содржината на образецот на барењето за донесување одлука во случај на молчење на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (Службен весник на РМ бр.16/2012)

ZHV86.pdf