ПРАВИЛНИК за начинот и постапката на запишување на хартии од вредност (пречистен текст)(Службен весник на РМ бр.162/2014)