ПРАВИЛНИК за формата и содржината на прекршочниот платен налог (Службен весник на РМ бр.198/2015)

ZHV87.pdf