ПРАВИЛНИК за формата и содржината на проспектот и поканата за запишување и уплата на хартии од вредност (пречистен текст)(Службен весник на РМ бр.40/2014)

ZHV21.pdf