Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, содржината и роковите за поднесување на барање за необјавување на ценовно чуствителни информации во Проспектот на издавачот на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.81/2014)

ZHV27a.pdf