ПРАВИЛНИК за формата и содржината на податоците за издадените хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.6/2007) Образец П-ДХВ

ZHV28_2.doc