Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на податоците за издадените хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.81/2014)

ZHV28a.pdf