ПРАВИЛНИК за содржината на известувањето за затворање на јавна понуда на хартии од вредност по основ на постигнат процент на успешност (Службен весник на РМ бр.6/2007)

ZHV29.pdf