ПРАВИЛНИК за содржината на известувањето за затворање на јавна понуда на хартии од вредност по основ на постигнат процент на успешност (Службен весник на РМ бр.6/2007) Образец И-ЗЈП

ZHV29_1.doc