Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на известувањето за затворање на јавна понуда на хартии од вредност по основ на постигнат процент на успешност (Службен весник на РМ бр.81/2014)

ZHV29a.pdf