Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на проспектот и поканата за запишување и уплата на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.64/2015)

ZHV21a.pdf