ПРАВИЛНИК за формата и содржината на соопштението за издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда (Службен весник на РМ бр.110/2006)

ZHV210.pdf