Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на соопштението за издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда (Службен весник на РМ бр.84/2014)

ZHV210a.pdf