ПРАВИЛНИК за начинот и постапката за добивање дозвола за основање на депозитар на хартии од вредност (неофицијален пречистен текст) (Службен весник на РМ бр.6/2007, 84/2008)

ZHV31.pdf