ПРАВИЛНИК за определување на задолжителната структура и начинот на пресметка на основната главнина на берза и на средствата што ја сочинуваат основната главнина на берзата (Службен весник на РМ бр.130/2006) Формулар ОГБЕ-2

ZHV41_2.doc