Правилник за изменување и дополнување на Правилникот определување на задолжителната структура и начинот на пресметка на основната главнина на берза и на средствата што ја сочинуваат основната главнина на берзата (Службен весник на РМ бр.56/2014)

ZHV41a.pdf