ПРАВИЛНИК за содржината и начинот на водење на книгата на налози (неофицијален пречистен текст)(Службен весник бр.6/2007, 21/2009)

ZHV51.pdf