ПРАВИЛНИК за содржината на соопштението за запишување и уплата на хартии од вредност за понуда чиј износ е помалку од 25.000 евра во денарска противредност (Службен весник на РМ бр.28/2008)

ZHV22.pdf