ПРАВИЛНИК за формата и содржината на известувањето за запишани и платени хартии од вредност од приватна понуда и на известувањето за реализација на приватна понуда на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.110/2006)

ZHV211.pdf