Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на известувањето за запишани и платени хартии од вредност од приватна понуда и на известувањето за реализација на приватна понуда на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.84/2014)

ZHV211a.pdf