ПРАВИЛНИК за формата и содржината на известувањето за исходот на јавната понуда на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.6/2007)

ZHV212.pdf