ПРАВИЛНИК за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност (пречистен текст)(Службен весник на РМ бр.182/2013)

ZHV23.pdf