ПРАВИЛНИК за формата и содржината на известувањето за исходот на јавната понуда на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.6/2007) Известување за запишани и платени ХВ од јавна понуда

ZHV212_1.doc