Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на известувањето за исходот на јавната понуда на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.81/2014)

ZHV212a.pdf