ПРАВИЛНИК за формата и содржината на актот за издавање на хартии од вредност по видови на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.122/2006)

ZHV213.pdf