Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на актот за издавање на хартии од вредност по видови на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.81/2014)

ZHV213a.pdf