ПРАВИЛНИК за начинот и постапката на издавањето, понудата и продажбата на деривативни финансиски инструменти на примарниот пазар, тргувањето со деривативните финансиски инструменти на секундарниот пазар и порамнувањето и утврдување на овие трговски трансакции (Службен весник на РМ бр.66/2008)

ZHV214.pdf