ПРАВИЛНИК за условите и начинот за добивање одобрение за издавање или регистрирање на домашни хартии од вреденост во странство (Службен весник на РМ бр.102/2014)

ZHV215.pdf