ПРАВИЛНИК за условите и начинот за давање одобрение за издавање, односно за регистрирање на странски хартии од вредност во Република Македонија (Службен весник на РМ бр.102/2014)

ZHV216.pdf