ПРАВИЛНИК за начинот и условите под кои депозитар на хартии од вредност овозможува позајмување на хартии од вредност (Службен венсик на РМ бр.6/2007)

ZHV32.pdf