ПРАВИЛНИК за содржина на месечниот извештај за работењето на депозитар на хартии од вредност (неофицијален пречистен текст)(Службен весник на РМ бр.6/2007, 108/2008)

ZHV33.pdf