ПРАВИЛНИК за известување од страна на депозитар на хартии од вредност за стекнати повеќе од 5% на хартии од вредност издадени од АД со посебни обврски за известување (Службен весник на РМ бр.125/2014)

ZHV34.pdf