ПРАВИЛНИК за содржината, начинот и роковите на поднесување на извештаите за новоиздадените хартии од вредност од страна на депозитар на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.6/2007)

ZHV35.pdf