ПРАВИЛНИК за определување на содржината и објавувањето на резимето на годишните ревидирани извештаи на депозитар на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.6/2007)

ZHV36.pdf