ПРАВИЛНИК за формата и содржината на барањето за основање на депозитар на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.6/2007)

ZHV37.pdf