ПРАВИЛНИК за формата и содржината на барањето за основање на депозитар на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.6/2007) Образец ДОД

ZHV37_1.doc