Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето за основање на депозитар на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.56/2014)

ZHV37a.pdf