ПРАВИЛНИК за определување на задолжителната структура и начинот на пресметка на основната главнина на депозитар на хартии од вредност и на средствата што ја сочинуваат основната главнина (Службен весник на РМ бр.6/2007) Формулар СД-2

ZHV38_2.doc