ПРАВИЛНИК за начинот и постапката на давање согласност за именување на директор на депозитар на хартии од вредност (неофицијален пречистен текст)(Службен весник на РМ бр.6/2007,84/2008)

ZHV39.pdf