ПРАВИЛНИК за содржината на барањето за одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда (пречистен текст)(Службен весник на РМ бр.162/2014)

ZHV24.pdf