Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за именување на директор на депозитар на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.81/2014)

ZHV39a.pdf