ПРАВИЛНИК за содржината на резимето на ревидираните годишни извештаи на берза (Службен весник на РМ бр.122/2006)

ZHV43.pdf