ПРАВИЛНИК за начинот и постапката на давање согласност за именување на директор на берза (Службен весник на РМ бр.110/2006)

ZHV44.pdf