ПРАВИЛНИК за начинот и постапката на давање согласност за именување на директор на берза (Службен весник на РМ бр.110/2006) Образец Б-СДБ

ZHV44_1.doc