Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за именување на директор на берза (Службен весник на РМ бр.81/2014)

ZHV44a.pdf