Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за давање на согласност за именување на директор на берза (Службен весник на РМ бр.131/2016)

ZHV44b.pdf