ПРАВИЛНИК за определување на дополнителни услови во врска со дозволените методи за тргување со хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.75/2008)

ZHV45.pdf