ПРАВИЛНИК за содржината на барањето за одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда (пречистен текст)(Службен весник на РМ бр.162/2014) Образец Б-ЈП

ZHV24_1.doc