ПРАВИЛНИК за начинот на водење и одржување на одделни податоци за работењето на берзата (Службен весник на РМ бр.75/2008)

ZHV46.pdf